Start Projekty EFS Przyjazna szkoła
PDF


"Przyjazna szkoła"

 

Projekt ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne młodzieży, jednocześnie motywując ją do kontynuowania nauki. Przybliżyć szkołę społeczeństwu, jako miejsce integracji społecznej, wykorzystując przy tym zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą. Beneficjentami projektu są: szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne (kadra, uczniowie, instytucje) społeczności lokalne (komitety rodzicielskie, organizacje pozarządowe). 
Projekt zakłada wdrożenie 300 projektów rozwojowych dla szkół (po jednej szkole na powiat), uwzględniając ich indywidualną lokalną specyfikę.

 

W pierwszym etapie, właściwej realizacji projektu, przeszkolonych zostało 315 nauczycieli opiekunów. Szkolenia przygotowały nauczycieli do opracowania i wdrożenia programów rozwojowych szkół, zgodnie z założeniami merytorycznymi projektu. Czterodniowe szkolenia dotyczyły między innymi celów i założeń projektu, warsztatów pisania i koordynowania projektów rozwojowych szkół, źródeł finansowania, podstaw Public Relations w projekcie. (Ta faza została zakończona w czerwcu 2007r.)

W drugiej fazie, nastąpi wdrożenie opracowanych projektów rozwojowych, z uwzględnieniem stosowania nowoczesnych technologii internetowych i e-learningu w procesie nauki oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych.

Wdrożeniem programów rozwojowych będzie:

1. Udostępnienie 300 szkołom stworzonej platformy elektronicznej wymiany informacji. Za pomocą platformy szkoły będą mogły:

 • tworzyć mapę aktywności z ich otoczenia
 • wymieniać się informacjami z innymi szkołami
 • pozyskiwać informację o źródłach finansowania - przeglądać bazę dobrych praktyk i przenosić ją na własny grunt
 • umieszczać prace dokumentujące projekt dostępne dla całego świata
 • tworzyć wirtualne koła zainteresowań i organizować wideo-konferencje, wideo-wykład
 • korzystać ze wsparcia eksperckiego przy wdrażaniu projektu rozwojowego

Platforma zapewni również:

 • efektywniejszą koordynacje projektu
 • ułatwi bieżące monitorowanie

2. Udostępnienie kursów e-learningowych

Kursy będą mogły być wykorzystywane przez uczniów oraz nauczycieli. Nauka myślenia i pracy projektowej będzie cenne zrówna dla uczniów jak i nauczycieli. Kursy dotyczyć będą takich zagadnień jak:

Źródła pozyskiwania funduszy, zarządzanie projektem (myślenie projektami)

Szkoła jako miejsce integracji społecznej

Sztuka filmowa

Obsługa platformy elektronicznej

Podstawy Public Relations w projekcie "przyjazna szkoła"

Wykorzystanie e-learningu jako narzędzia uzupełniającego prowadzone zajęcia pozalekcyjne to, zapełnienie luki kompetencyjnej w procesach dydaktycznych i  umożliwienie młodzieży uczestniczenie w interesujących cyklach szkoleń.

3. Organizacją zajęć przy wykorzystaniu powyższych narzędzi

Szkoły w ramach projektów rozwojowych powinny:

 • zorganizować zajęcia obejmujące poznawanie org. pozarządowych, firm i instytucji funkcjonujących na danym terenie
 • zaangażować do udziału w zajęciach uczniów wykazujących problemy w nauce jak i uczniów zdolnych
 • zachęcać wszystkich uczniów a szczególnie średnich i wybitnych do zakładania wirtualnych kół zainteresowań
 • stworzyć mapę aktywności podmiotów funkcjonujących na danym terenie
 • opracować w partnerstwie z organizacją lub organizacjami pozarządowymi projekt i złożyć wniosek lub pozyskać sponsora. Tematyka projektu jest dowolna.
 • stworzenie pracy artystycznej (film, fotografia) dokumentującej pracę w projekcie rozwojowym

Zarówno na etapie przygotowywania jak i wdrażania programu, prowadzone będzie wsparcie doradcze dla nauczycieli. Ewaluacja projektu pozwoli na szersze stosowanie wypracowanych rozwiązań.